ബസ്‌ പേര്ബസ്‌ സമയംബസ്‌ പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലംബസ്‌ അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലംബസ്‌ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ
പി. കെ 07:00 pmകൂരാച്ചുണ്ട്ചെമ്പ്ര
യുനൈറ്റഡ്07:45 amകൂരാച്ചുണ്ട്കല്ലാനോട്
അല്‍മാസ്09:10 amകൂരാച്ചുണ്ട്കല്ലാനോട്
നൈലാസ് 11:40 amകൂരാച്ചുണ്ട്കല്ലാനോട്
അല്‍മാസ്02:25 pmകൂരാച്ചുണ്ട്കല്ലാനോട്
നൈലാസ് 04:25 pmകൂരാച്ചുണ്ട്കല്ലാനോട്
കെ. കെ 06:00 pmകൂരാച്ചുണ്ട്കല്ലാനോട്
ശ്രീമണി 06:55 amകൂരാച്ചുണ്ട്കല്ലാനോട്
സോപാനം 08:00 pmകൂരാച്ചുണ്ട്കല്ലാനോട്
കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ലോഫ്ലോര്‍03:25 pmകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്
Displaying 1-10 of 141 results.