ബസ്‌ പേര്ബസ്‌ സമയംബസ്‌ പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലംബസ്‌ അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലംബസ്‌ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ
മോന്‍08:30 amകോഴിക്കോട്കൂരാച്ചുണ്ട്ബാലുശ്ശേരി
നൈലാസ്10:10 amകോഴിക്കോട്കൂരാച്ചുണ്ട്ബാലുശ്ശേരി
ലജന്റ്09:25 amകോഴിക്കോട്കൂരാച്ചുണ്ട്ബാലുശ്ശേരി
കെ എസ് ആര്‍ ടി സി10:25 amകോഴിക്കോട്കൂരാച്ചുണ്ട്ബാലുശ്ശേരി
യുണൈറ്റഡ്11:20 amകോഴിക്കോട്കൂരാച്ചുണ്ട്ബാലുശ്ശേരി
ഗുരുകൃപ 11:50 amകോഴിക്കോട്കൂരാച്ചുണ്ട്ബാലുശ്ശേരി
മോന്‍12:30 pmകോഴിക്കോട്കൂരാച്ചുണ്ട്ബാലുശ്ശേരി
അല്‍മാസ്12:50 pmകോഴിക്കോട്കൂരാച്ചുണ്ട്ബാലുശ്ശേരി
മഹാരാജ01:30 pmകോഴിക്കോട്കൂരാച്ചുണ്ട്ബാലുശ്ശേരി
ലജന്റ്02:10 pmകോഴിക്കോട്കൂരാച്ചുണ്ട്ബാലുശ്ശേരി
Displaying 1-10 of 141 results.