ബസ്‌ പേര്ബസ്‌ സമയംബസ്‌ പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലംബസ്‌ അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലംബസ്‌ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ
മോന്‍06:45 amകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
അല്‍മാസ്10:00 amകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
അല്‍മാസ്03:00 pmകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
അല്‍മാസ്07:20 pmകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
അല്‍മാസ്09:10 amകൂരാച്ചുണ്ട്കല്ലാനോട്
അല്‍മാസ്02:25 pmകൂരാച്ചുണ്ട്കല്ലാനോട്
അല്‍മാസ്12:50 pmകോഴിക്കോട്കൂരാച്ചുണ്ട്ബാലുശ്ശേരി
അല്‍‌മാസ്05:00 pmകോഴിക്കോട്കൂരാച്ചുണ്ട്ബാലുശ്ശേരി
അല്‍മാസ്07:40 amകോഴിക്കോട്കൂരാച്ചുണ്ട്ബാലുശ്ശേരി
അല്‍മാസ്12:50 pmകോഴിക്കോട്കൂരാച്ചുണ്ട്ബാലുശ്ശേരി
Displaying 1-10 of 141 results.