മെയിൻ റോഡിനോട് ചേർന്ന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള 10 - 20 സെന്റ് സ്ഥലം വില്‍‌പനക്ക്. വില സെന്റിന് മൂന്ന് ലക്ഷം. Contact : 9745515200