ബസ്‌ പേര്ബസ്‌ സമയംബസ്‌ പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലംബസ്‌ അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലംബസ്‌ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ
സോപാനം06:00 amകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
കെ. കെ 06:20 amകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
ജീസസ്സ് 06:33 amകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
മോന്‍06:45 amകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
നൈലാസ് 07:00 amകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
എയ്ഞ്ചല്‍ 07:05 amകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
ലജന്റ്07:20 amകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി 07:45 amകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
മഹാരാജ08:05 amകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി 08:25 amകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
Displaying 1-10 of 141 results.