ബസ്‌ പേര്ബസ്‌ സമയംബസ്‌ പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലംബസ്‌ അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലംബസ്‌ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ
ഗുരുകൃപ 01:40 pmകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
മോന്‍02:20 pmകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
അല്‍മാസ്03:00 pmകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
ന്യൂ ഇന്ത്യ 03:15 pmകൂരാച്ചുണ്ട്ബാലുശ്ശേരികൂട്ടാലിട
ലജന്റ്03:45 pmകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
മഹാരാജ 04:40 pmകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
നൈലാസ് 05:05 pmകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
യുനൈറ്റഡ് 05:35 pmകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി06:10 pmകൂരാച്ചുണ്ട്ആനിക്കാംപൊയില്‍ബാലുശ്ശേരി
ഗുരുകൃപ 06:30 pmകൂരാച്ചുണ്ട്ബാലുശ്ശേരികൂട്ടാലിട
Displaying 21-30 of 141 results.