ബസ്‌ പേര്ബസ്‌ സമയംബസ്‌ പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലംബസ്‌ അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലംബസ്‌ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ
അല്‍മാസ്07:20 pmകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
എയ്ഞ്ചല്‍06:20 amകൂരാച്ചുണ്ട്പേരാമ്പ്രചെമ്പ്ര
ലോകാമ്പിക 06:45 amകൂരാച്ചുണ്ട്പേരാമ്പ്രചെമ്പ്ര
കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി07:30 amകൂരാച്ചുണ്ട്പേരാമ്പ്രകൂട്ടാലിട
ആകാശ്08:10 amകൂരാച്ചുണ്ട്പേരാമ്പ്രകായണ്ണ
ബ്ലോസ്സം 08:35 amകൂരാച്ചുണ്ട്പേരാമ്പ്രചെമ്പ്ര
കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി09:30 amകൂരാച്ചുണ്ട്പേരാമ്പ്രചെമ്പ്ര
ആകാശ്09:40 amകൂരാച്ചുണ്ട്പേരാമ്പ്രകായണ്ണ
സാരഥി 09:55 amകൂരാച്ചുണ്ട്പേരാമ്പ്രനരിനട
തിരുവോണം 10:40 amകൂരാച്ചുണ്ട്പേരാമ്പ്രചെമ്പ്ര
Displaying 31-40 of 141 results.