ബസ്‌ പേര്ബസ്‌ സമയംബസ്‌ പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലംബസ്‌ അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലംബസ്‌ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ
ലോകാമ്പിക 11:15 amകൂരാച്ചുണ്ട്പേരാമ്പ്രചെമ്പ്ര
കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി11:30 amകൂരാച്ചുണ്ട്തൊട്ടില്‍ പാലംകായണ്ണ, പേരാമ്പ്ര
രമത 12:00 pmകൂരാച്ചുണ്ട്പേരാമ്പ്രചെമ്പ്ര
പി.കെ 12:20 pmകൂരാച്ചുണ്ട്പേരാമ്പ്രകായണ്ണ
വിനായക01:30 pmകൂരാച്ചുണ്ട്പേരാമ്പ്രചെമ്പ്ര
പി.കെ 02:00 pmകൂരാച്ചുണ്ട്പേരാമ്പ്രകായണ്ണ
കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി02:20 pmകൂരാച്ചുണ്ട്പേരാമ്പ്രചെമ്പ്ര
രമത 03:15 pmകൂരാച്ചുണ്ട്പേരാമ്പ്രചെമ്പ്ര
കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി04:30 pmകൂരാച്ചുണ്ട്പേരാമ്പ്രചെമ്പ്ര
ഇബ്നു 05:00 pmകൂരാച്ചുണ്ട്പേരാമ്പ്രചെമ്പ്ര
Displaying 41-50 of 141 results.