ബസ്‌ പേര്ബസ്‌ സമയംബസ്‌ പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലംബസ്‌ അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലംബസ്‌ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ
കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി 08:35 amകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
യുനൈറ്റഡ് 08:50 amകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
ന്യൂ ഇന്ത്യ 09:15 amകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
കെ. കെ 09:45 amകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
അല്‍മാസ്10:00 amകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
മോന്‍10:20 amകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
ലജന്റ്11:00 amകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
മഹാരാജ 11:30 amകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
നൈലാസ് 12:10 pmകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
യുനൈറ്റഡ് 12:40 pmകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
Displaying 11-20 of 141 results.