ബസ്‌ പേര്ബസ്‌ സമയംബസ്‌ പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലംബസ്‌ അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലംബസ്‌ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ
നൈലാസ്02:50 pmകോഴിക്കോട്കൂരാച്ചുണ്ട്ബാലുശ്ശേരി
ഗുരുകൃപ04:45 pmകോഴിക്കോട്കൂരാച്ചുണ്ട്ബാലുശ്ശേരി
അല്‍മാസ്05:15 pmകോഴിക്കോട്കൂരാച്ചുണ്ട്ബാലുശ്ശേരി
മഹാരാജ06:05 pmകോഴിക്കോട്കൂരാച്ചുണ്ട്ബാലുശ്ശേരി
മഹാരാജ06:55 pmകോഴിക്കോട്കൂരാച്ചുണ്ട്ബാലുശ്ശേരി
മഹാരാജ09:55 amകോഴിക്കോട്കൂരാച്ചുണ്ട്ബാലുശ്ശേരി
തിരുവോണം09:35 amപേരാമ്പ്രകൂരാച്ചുണ്ട്കായണ്ണ
സാരധി09:20 amപേരാമ്പ്രകൂരാച്ചുണ്ട്ചെമ്പ്ര
മോന്‍07:20 pmകോഴിക്കോട്കൂരാച്ചുണ്ട്ബാലുശ്ശേരി
കെ. കെ 08:05 amകോഴിക്കോട്കൂരാച്ചുണ്ട്ബാലുശ്ശേരി
Displaying 11-20 of 141 results.