മെയിൻ റോഡിനോട് ചേർന്ന് 10 സെന്റ് മുതൽ 20 സെന്റ് വരെ സ്ഥലം വില്‍‌പനക്ക്

₹ 300000.00

വില്‍‌പനക്കുള്ള സ്ഥലം
വില്‍‌പനക്കുള്ള സ്ഥലം
Product Details
കൂരാച്ചുണ്ട് പഞ്ചായത്തിൽ മെയിൻ റോഡിനോട് ചേർന്ന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള 20 സെന്റ് സ്ഥലം വില്‍‌പനക്ക്. മതിപ്പ് വില സെന്റിന്‌ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ.(വിലയിൽ കുറവ് ലഭിച്ചേക്കാം). താൽപര്യമുള്ളവർ 9745515200 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.(ആവശ്യമെങ്കിൽ 10 സെന്റായും ലഭിക്കുന്നതാണ്)
Your Options
Shipping and Pricing
Available shipping methods
Buy Options