പൂവത്തുംചോലയിൽ പതിനെട്ട് സെന്റ് സ്ഥലം വില്‍പ്പനക്ക്.

₹ 90000.00

prathi 1
prathi 2
Product Details
റോഡ്, കരണ്ട്, വെള്ളം തുടങ്ങിയ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള പതിനെട്ട് സെന്റ് സ്ഥലം പൂവത്തുംചോലയിൽ വില്‍പ്പനക്ക്. മതിപ്പ് വില പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ.(വിലയിൽ കുറവ് ലഭിച്ചേക്കാം)
Contact : 9745515200
Your Options
Shipping and Pricing
Available shipping methods
Buy Options