പൂവത്തുംചോലയിൽ മെയിൻ റോഡിനോട് ചേർന്ന് 24 സെന്റ് സ്ഥലം വില്‍‌പനക്ക്

₹ 175000.00

vatta 1
Product Details
പൂവത്തുംചോലയിൽ മെയിൻ റോഡിനോട് ചേർന്ന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള 24 സെന്റ് സ്ഥലം വില്‍‌പനക്ക്. മതിപ്പ് വില സെന്റിന് ഒരുലക്ഷത്തി ഏഴുപത്തയ്യായിരം രുപ. (വിലയിൽ കുറവ് ലഭിച്ചേക്കാം)
Contact : 9745515200
Your Options
Shipping and Pricing
Available shipping methods
Buy Options