പൂവത്തുംചോലയിൽ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് 150 മീറ്റർ അകലെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള 8 സെന്റ് സ്ഥലം വില്പനക്ക്

₹ 8000000.00

nari 1
Product Details
പൂവത്തുംചോലയിൽ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് 150 മീറ്റർ അകലെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള 8 സെന്റ് സ്ഥലം വില്പനക്ക്. മതിപ്പ് വില സെന്റിന് ഒരുലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രുപ. (വിലയിൽ കുറവ് ലഭിച്ചേക്കാം)
Contact: 9745515200
Your Options
Shipping and Pricing
Available shipping methods
Buy Options