മെയിൻ റോഡിനോട് ചേർന്ന് 6 സെന്റ് സ്ഥലവും ചെറിയ വീടും വില്‍‌പനക്ക്

₹ 300000.00

mani1
Product Details
പൂവത്തുംചോലയിൽ മെയിൻ റോഡിനോട് ചേർന്ന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള 6 സെന്റ് സ്ഥലവും ചെറിയ വീടും വില്‍‌പനക്ക്. മതിപ്പ് വില സെന്റിന് മൂന്ന് ലക്ഷം രുപ. (വിലയിൽ കുറവ് ലഭിച്ചേക്കാം)
Contact : 9745515200
Your Options
Shipping and Pricing
Available shipping methods
Buy Options